Disclaimer

De doeltreffendheid van het UV-C AERPRO plafondpaneel en Al-KO Airsafe luchtreinigingsapparaat bij het deactiveren van bepaalde virussen, bacteriën, schimmels of andere schadelijke micro-organismen is zoals hierboven beschreven bij artikel tekst. Aerclean BV belooft of garandeert niet dat het gebruik van het UV-C Aerpro-paneel een gebruiker zal beschermen tegen of infectie en / of besmetting met virussen, bacteriën, schimmels, ziekten of ziekten zal voorkomen. De UV-C Aerpro , en AL-KO airsafe is niet goedgekeurd en / of gecertificeerd als medisch hulpmiddel door de FDA en / of enige andere regelgevende instantie. Als zodanig is de UV-C Aerpro is niet bedoeld voor en mag niet worden gebruikt voor het desinfecteren van medische hulpmiddelen en / of voor medische doeleinden. Naast en zonder beperking van enige uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid van Aerclean BV zoals uiteengezet in enige overeenkomst voor de verkoop, distributie of anderszins beschikbaar stellen van het UV-C Aerpro-paneel en AL-KO airsafe, en als zodanig is Aerclean BV niet verantwoordelijk of aansprakelijk welke claim of schade dan ook die kan voortvloeien uit of verband houdt met het gebruik van het UV-C Aerpro-plafondpaneel en AL-KO airsafe buiten het beoogde gebruik of in strijd met hun installatie- en bedieningsinstructies, elk zoals beschreven in dit document, de gebruikershandleidingen en / of de montage-instructies.

The UV-C AERPRO ceiling panel device and AL-KO Airsafe device effectiveness in the deactivation of certain viruses, bacteria, protozoa, fungi or other harmful micro-organisms is as described. Aerclean does not promise or warrant that the use of the UV-C Aerpro panel and AL-KO Airsafe will protect any user from or prevent infection and/or contamination with any viruses, bacteria, protozoa, fungi, illness or disease. The UV-C Aerpro and AL-KO Airsafe are not approved and/or certified as a medical device by the FDA and/or any other regulatory body. As such, the UV-C Aerpro is not intended for and must not be used to disinfect medical devices and/or for medical purposes. In addition to and without limitation of any exclusions or limitations of liability of Aerclean BV as set forth in any agreement for the sale, distribution or otherwise making available of the UV-C Aerpro panel and AL-KO Airsafe, and as such Aerclean BV shall have no responsibility or liability whatsoever for any claim or damage that may arise from or relate to any use of the UV-C Aerpro ceiling panel and AL-KO Airsafe outside of their intended use or contrary to their installation and operation instructions, each as described in this document, the user manuals and/or the mounting instructions.